Meest gestelde vragen

Lees meer over de achtergronden van het Boeddhisme
 1. Wie stichtte het Boeddhisme ?
 2. In wie en/of waarin stellen Boeddhisten hun vertrouwen ?
 3. Wat wordt bedoeld met: Een Boeddha ?
 4. Wat betekent Bodhisattva ?
 5. Fundamentele begrippen van het humanistische Boeddhisme
 6. Geloven Boeddhisten in een god ?
 7. Geloven Boeddhisten in hemel en hel ?
 8. Wat is de Boeddhistisch opvatting over wedergeboorte ?
 9. Kent het Boeddhisme een heilig boek ?
 10. Welke betekenis heeft het gebed voor Boeddhisten ?
 11. Meditatiepraktijk in het Boeddhisme
 12. Waarom zingen (reciteren of “chanten”) Boeddhisten ?
 13. Wat offeren Boeddhisten en waarom ?
 14. Hoe tonen Boeddhisten hun respect ?
 15. Waarom is het belangrijk vegetariër te zijn ?
 16. Bestaat “zondag” in het Boeddhisme ?
 17. Hoe wordt iemand Boeddhist ?
 18. Wie is meester Hsing Yun ?
 19. Wat houdt humanistisch Boeddhisme in ?

1 WIE STICHTTE HET BOEDDHISME ?
Het boeddhisme ontstond ongeveer 2500 jaar geleden in Noord India ( in het tegenwoordige Nepal ) nadat Sakyamuni Boeddha de hoogste verlichting bereikte en zijn medemensen deelgenoten maakte van zijn ervaringen . Rond 600 voor onze jaartelling geboren als zoon van koning Suddodhana , heerser van de Sakya clan, was de oorspronkelijke naam van Sakyamuni Boeddha prins Siddharta Gautama. Als kind leidde hij een luxe leven in koninklijke weelde, afgeschermd van alle narigheid in de wereld.
Maar toen hij als jonge man uiteindelijk toestemming kreeg om zich buiten het paleis te begeven kwam hij in aanraking met de volgende vier bestaansvormen:
Een oude afgeleefde man, een door ziekte uitgemergeld mens, een lijk en een monnik. Zo maakte hij kennis met de onvermijdelijke vormen van lijden in dit leven en de voorbijgaande aard van alle wereldse genoegens. En hij zag dat de wijze monnik temidden van deze ellende vrede had gevonden.
Vastbesloten een manier te vinden om vrij te worden van al deze ellende, deed prins Siddharta afstand van de troon, zegde zijn familie vaarwel en begon aan zijn zoektocht naar de waarheid. Na vele jaren van beoefening bereikte hij uiteindelijk de hoogste vorm van verlichting en stond sindsdien bekend onder de naam Sakyamuni ( wat ” wijze van Sakya clan ” betekent ) Boeddha. Uit een grenzeloos mededogen deelde Sakyamuni zijn leringen met anderen om ook hen in staat te stellen de ” Weg van het Midden ” te ontdekken en zo alle lijden te beëindigen.
Naar boven

2 IN WIE EN /OF WAARIN STELLEN BOEDDHISTEN HUN VERTROUWEN ?
Boeddhisten nemen hun toevlucht tot: 1 ) de Boeddha als groot leraar en voorbeeld; 2 ) de Dharma, dat zijn de leringen van de Boeddha als gids naar verlichting en de uiteindelijke waarheid; 3 ) de Sangha, de boeddhistische gemeenschap, vooral de kloosterlingen die de Dharma onderwijzen en anderen over het pad tot verlichting leiden. Verering van dit drievoudig juweel staat centraal in het boeddhistische leven.
Naar boven

3 WAT WORDT BEDOELD MET: EEN BOEDDHA ?
Een Boeddha is geen god, maar veeleer iemand die, door totale wijsheid en mededogen, complete verlichting heeft bereikt en daardoor de eindeloze cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte heeft overwonnen. Een Boeddha verpersoonlijkt de hoogste staat van moraliteit en is de meest verheven leraar die mensen de weg naar het beëindigen van alle lijden toont. Het woord ” boeddha ” is afgeleid van de stam budh, wat betekent ” ontwaken en aanwezig zijn of totaal bewust zijn “. Boeddhisten zijn er vast van overtuigd dat iedereen de Boeddha natuur heeft, dat wil zeggen het vermogen heeft een Boeddha te worden. Dit vermogen te ontwikkelen en tot ontwaken te brengen is het doel van het boeddhisme. Volgens het Mahayana boeddhisme zijn er vele Boeddha’s. Wanneer boeddhisten echter spreken over ” de Boeddha ” bedoelen zij meestal Sakyamuni Boeddha, de stichter van het boeddhisme.
Naar boven

4 WAT BETEKENT BODHISATTVA ?
De betekenis van ” bodhi ” is verlicht zijn, ” sattva ” betekent levend wezen. Een Bodhisattva volgt de weg naar de verlichting. Maar een Bodhisattva stelt zijn of haar uiteindelijke complete verlichting uit om het lijden van alle levende wezens te verlichten. Hij of zij beoefent de tien paramita’s of perfecties om de oversteek naar de bevrijding te maken; vrijgevigheid, morele discipline, geduld, wijsheid, inzet, verdraagzaamheid, waarachtigheid, vastbeslotenheid, belangeloze liefde en gelijkmoedigheid tot in perfectie en zonder eigen belang. Er zouden oneindig veel Bodhisattva’s bestaan. Het Bodhisattva-ideaal en de weg van de Bodhisattva bij het verwezenlijken van de boeddha-natuur is een belangrijk kenmerk van het Mahayana ( letterlijk: groot voertuig ) boeddhisme.
Naar boven

5 FUNDAMENTELE BEGRIPPEN VAN HET HUMANISTISCHE BOEDDHISME.
In het humanistische boeddhisme wordt de spirituele beoefening in alle aspecten van ons dagelijkse leven geïntegreerd. Het heeft de volgende zes kenmerken:

 1. menselijkheid /onbaatzuchtigheid
 2. nadruk op het dagelijkse leven als vorm van spirituele beoefening
 3. vreugde
 4. geschiktheid /vaardige middelen
 5. de universele wens om alle levende wezens te redden.

Het is voor veel mensen moeilijk in te zien wat het belang is van het boeddhisme voor hun leven in deze tijd. En ook hoe het afgestemd kan worden op de moderne levenswijze in plaats van blindelings vast te houden aan tradities. Alhoewel boeddhisme spreekt over het verleden, het heden en de toekomst, legt het in het bijzonder de nadruk op het welzijn van alle wezens in deze wereld; en hoewel het spreekt over alle wezens in de tien dharma-werelden wordt de mens het meest benadrukt. Wij kunnen door onze beoefening in deze menselijke wereld verlicht raken.
Daarom moeten we ons leven op waarde schatten en de boeddhistische beoefening daarin integreren. Sommigen beschouwen boeddhisme als een religie die losstaat van het menselijke bestaan. Deze opvatting over het boeddhisme kenmerkt zich door het leven in afzondering, teruggetrokken in wouden, het uitsluitend met zichzelf bezig zijn en individualisme; het heeft zijn menselijke kwaliteit verloren. Hierdoor worden sommigen ervan weerhouden de poort van het boeddhisme binnen te gaan.

Humanistisch boeddhisme omvat alle boeddhistische leringen vanaf de tijd van de Boeddha tot nu toe, uit elk van de drie boeddhistische tradities. Het bodhisattva-ideaal staat centraal; een wilskrachtig, verlicht en innemend persoon te worden die alle levende wezens hulp biedt bij het bevrijden van zichzelf. Waarom gebruiken we onze energie niet om hier en nu op aarde geluk en vrede te scheppen? En ons hart en lichaam in het huidige moment zuiver en oprecht te maken?

Humanistische boeddhisme moet zich meer bezig houden met vraagstukken in het dagelijkse bestaan dan met het zich terugtrekken uit de wereld, meer met zorg voor de levenden dan voor de doden, meer met weldaden voor anderen dan voor zichzelf, meer met de redding van de mensheid in het algemeen dan van de enkeling.
De volgende vijf aandachtspunten kunnen ons helpen dat in de praktijk te brengen:

 1. de beoefening van de vijf regels van goed gedrag /geloftes ( niet doden, niet nemen wat niet gegeven is, je in seksueel opzicht niet misdragen, geen onwaarheden vertellen, geen benevelende middelen gebruiken ) en de tien deugden
 2. de vier grenzeloze geloftes te ontwikkelen, te weten: vriendelijkheid, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid
 3. beoefening van de zes paramita’s ( vrijgevigheid, morele discipline, geduld, inzet, meditatie en wijsheid ) en de vier bodhisattva-deugden te weten vrijgevigheid, vriendelijk spreken, voor anderen heilzaam gedrag en samenwerking
 4. juist begrip van oorzaken, condities, gevolgen en vereffening
 5. de leerstellingen van de Ch’anschool, de Zuivere-landschool en van de weg van het midden verenigen.

Naar boven6 GELOVEN BOEDDHISTEN IN EEN GOD?
Indien het begrip ” god ” staat voor een schepper van het universum of een wezen dat de uiteindelijke bestemming van de mens bepaalt, dan kunnen we zeggen dat boeddhisten niet geloven in een god. Het boeddhisme benadrukt de idee van het afhankelijk ontstaan ; alles in deze wereld ontstaat volgens verschillende patronen van oorzaken en condities. Bloemen en planten groeien; lente, zomer, herfst en winter vormen de jaarlijkse kringloop der seizoenen; de mens doorloopt het proces van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Dit zijn allemaal voorbeelden van veranderingen die veroorzaakt worden door afhankelijk ontstaan. Als gevolg daarvan kunnen alle verschijnselen in deze wereld niet bestaan zonder de daarbij behorende oorzaken en vereiste condities. Bovendien is één van de centrale uitgangspunten in het boeddhisme dat iedere mens meester is over zichzelf is.

Indien ” god ” staat voor één van de hemelse wezens, dan geloven boeddhisten wel in een ” god “. Het boeddhisme kent zes werelden van bestaan: die van de deva’s ( hemelse wezens ), asura’s ( demonen ), mensen, dieren, hongerige geesten en de hellewezens. ( Boeddha’s zijn deze werelden getranscendeerd. ) Van deze zes hebben de deva’s en asura’s de meeste overeenkomsten met goden. Alhoewel hun respectievelijke werelden beschreven worden als ” hemelen “, bestaan zij niet buiten tijd en ruimte. Het voornaamste verschil tussen deva’s en asura’s is het feit dat deva’s vredelievend zijn en asura’s rivaliserend en jaloers.
Naar boven

7 GELOVEN BOEDDHISTEN IN HEMEL EN HEL ?
De boeddhistische kosmologie omvat een aantal hemelen en hellen waarin wezens geboren kunnen worden. Het verblijf daarin is nooit eeuwig, hoe lang het ook duurt. Zo kun je vanuit een hemel omlaag vallen en vanuit een hel opstijgen. In boeddhistische teksten worden levendige beschrijvingen gegeven van verschillende hemelen en hellen. Zij worden daarin voorgesteld als reële locaties. Op een ander niveau echter maken zij deel uit van de menselijke wereld als gevolg van de relatieve aanwezigheid of afwezigheid van de Drie Schadelijke Invloeden: onwetendheid, woede en begeerte.

Een hemel moet niet verward worden met wat in het boeddhisme Nirwana wordt genoemd. Hoewel het verblijf in een hemel aangenaam kan zijn, bestaan daar nog steeds onwetendheid, woede en begeerte. De kringloop van leven en dood is dus nog niet doorbroken. Het Nirvana is volkomen vrij van de Drie Vergiften en valt daarom buiten de bestaanswerelden. Vaak wordt gezegd dat het bereiken van het Nirvana het uiteindelijke doel van boeddhisten is.

Een bepaalde stroming binnen de boeddhistische Mahayana traditie beschouwt het Westelijke Zuivere Land van Amitabha Boeddha als de gunstigste plaats om wedergeboren te worden. Omdat men van alle tekortkomingen daar gezuiverd wordt, noemt men het Westelijke Paradijs ook wel het Zuivere Land. In het algemeen duidt het Zuivere Land een plaats aan die bevorderlijk is voor zelfontplooiing. Aan Meester Hsing Yun werd eens gevraagd, ” Wanneer zijn wij in het Zuivere Land ?” Hij antwoordde daarop, ” Als in iedereen een zuiver hart en een heldere geest gevuld met liefdevolle gedachten aanwezig is, dan zijn we in het Zuivere Land “.
Naar boven

8 WAT IS DE BOEDDHISTISCHE OPVATTING OVER WEDERGEBOORTE ?
Boeddhisten beschouwen de dood als de overgang van de ene bestaanswereld naar de andere. De kringloop van wedergeboorten in ontelbare levens blijft voortduren tot de uiteindelijke verlichting en het Nirvana bereikt zijn. Wedergeboorte is niet hetzelfde als reïncarnatie omdat boeddhisten geen eeuwige ziel kennen die naar een nieuwe fysieke vorm verhuist. In tegendeel, lichaam en geest veranderen voortdurend; de dood is niet meer dan weer een andere verandering. Terwijl lichaam en geest vergankelijk zijn, is er ook een onderling verbonden zijn in tijd en ruimte. Iedere actie eigener beweging die voortkomt uit lichaam, spraak en geest zal gevolgen hebben, ofwel in dit leven danwel in een toekomstig leven. Dit staat bekend als het karma principe en het omvat de wet van oorzaak en gevolg. Karma is het ethisch systeem dat inhoudt dat goede daden resulteren in positieve effecten en slechte daden negatieve effecten sorteren. Beschouwen we de daad als zaad, dan is het resultaat de vrucht.
Naar boven

9 KENT HET BOEDDHISME EEN HEILIG BOEK ?
Er bestaan vele boeddhistische geschriften. Deze zijn traditioneel verdeeld in drie ” manden ” of categorieën, de Tripitaka genaamd. De eerste categorie bestaat uit de soetra’s ofwel de leringen van Sakyamuni Boeddha, vervolgens de Vinaya of regels voor het kloosterleven en ten slotte de Abhidharma of boeddhistische filosofische en psychologische teksten. Kloosters beschikken meestal over een bibliotheek met soetra’s die voor zelfstudie gebruikt kunnen worden. De oorspronkelijke geschriften zijn een paar eeuwen nadat Sakyamuni Boeddha het Nirvana binnenging in het Pali of Sanskriet geschreven.
Naar boven

10 WELKE BETEKENIS HEEFT HET GEBED VOOR BOEDDHISTEN ?
Door middel van een gebed kan berouw getoond worden over gedane zonden of overtredingen en plechtig beloofd worden deze niet nog eens te begaan. Maar gebed is ook rituele communicatie met Boeddha’s en Bodhisattva’s. Alhoewel er geen voorgeschreven tijden voor gebed zijn, bidden boeddhisten ‘s morgens en/ of ‘s avonds, evenals voor maaltijden. Vele boeddhisten maken gebruik van bidsnoeren of mala’s als hulp bij het reciteren van de naam van Boeddha. De 108 kralen van een traditionele bidsnoer zijn verdeeld in vier stukken van 27 kralen, waarbij ieder stuk gemarkeerd wordt door een kleiner soort kraal. Aan het geknoopte uiteinde van sommige mala’s zitten drie kleine kralen die samen het Drievoudig Juweel symboliseren. De snoer die de kralen bijeen houdt stelt de kracht van Boeddha’s leer voor. Vaak worden ook mala’s met minder dan 108 kralen gebruikt.
Naar boven

11 MEDITATIEPRAKTIJK IN HET BOEDDHISME.
Binnen alle boeddhistische stromingen speelt meditatie een meer of minder belangrijke rol. Meditatie is echter een deel van het grotere geheel van de drie oefeningen dat ook morele discipline en wijsheid/ inzicht omvat.
Meditatie is een effectief middel om een kalme en geconcentreerde geest te ontwikkelen. Het is een belangrijk onderdeel van de geestelijke ontplooiing die volgens boeddhisten noodzakelijk is om wijsheid/ inzicht en verlichting te bereiken. Zowel Boeddha’s als Bodhisattva’s worden dikwijls afgebeeld in meditatieve toestand. Er bestaan verschillende meditatiemethoden, bij de meeste ligt de nadruk vooral op concentratie op een voorwerp of een denkbeeld terwijl ook een juiste zithouding en aandachtig ademen zeer belangrijk zijn. Eén de meditatiescholen binnen het boeddhisme is Ch’an, in het Japans Zen genaamd. De Ch’an praktijk is gebaseerd op intuïtief inzicht en spontane of plotselinge verlichting.
Boeddhisten van de Fo Guang Shan organisatie beoefenen concentratie ( mindfulness ) en inzicht meditatie. Centraal bij de beoefening staat allereerst het waarnemen/ observeren van de geest – hoe hij te werk gaat en welke gedachten ontstaan – en vervolgens het leren loslaten van gedachten zonder door emotionele ballast gehinderd te worden. Dit betekent niet dat gedachten en emoties onderdrukt worden, veeleer dat ze waargenomen en geaccepteerd worden waarna de beoefenaar weer verder kan gaan. Meditatie kan zittend, staande, lopend en tijdens het doen van karweitjes beoefend worden.
Om enige hardnekkige misverstanden omtrent boeddhistische meditatie uit de weg te ruimen vermelden we dat meditatie geen toestand van nietsdoen is, geen dromerij of hypnose is en dat het niet de bedoeling is de geest leeg te maken.
Dagelijkse beoefening van meditatie is zeer heilzaam, zelfs al is het maar tien minuten aan een stuk. De meest geschikte tijd is ‘s morgens en ‘s avonds voor de maaltijd.
Naar boven

12 WAAROM ZINGEN ( RECITEREN OF ” CHANTEN ” ) BOEDDHISTEN ?
Chanting of reciteren biedt de mogelijkheid om verschillende boeddhistische principes te leren, te versterken of te overdenken en tegelijkertijd Boeddha’s en Bodhisattva’s en de deugden die zij symboliseren te vereren. Er bestaan vele verschillende stukken die ” gezongen ” worden. De teksten daarvan zijn meestal ofwel gehele soetra’s, Dharani’s (kort samengevatte essentie van de soetra ), mantra’s ( korte symbolische zinnen ), of de namen van bepaalde Boeddha’s en Bodhisattva’s. Op wisselende tijden wordt gereciteerd maar monniken en nonnen reciteren iedere ochtend en avond. Recitaties zijn een integraal onderdeel van boeddhistische ceremonies. Speciale recitatiediensten geven deelnemers de gelegenheid zich gedurende een langere periode door middel van recitatie spiritueel verder te ontwikkelen.
Naar boven

13 WAT OFFEREN BOEDDHISTEN EN WAAROM ?
Op de meeste boeddhistische altaren zijn wel bepaalde offerandes te zien. Offerandes maken geeft de mogelijkheid om ” geven ” te beoefenen, uiting te geven aan dankbaarheid en respect, en stil te staan bij de levendragende wet van onderlinge afhankelijkheid. Een boeddhistische offerande is geen opoffering; er komt nooit doden aan te pas en het wordt niet gedaan om Boeddha’s en Bodhisattva’s gunstig te stemmen. Het is veeleer de verering van het Drievoudig Juweel. Offerandes werken heilzaam en ontwikkelen positief karma. Hoewel concrete voorwerpen overvloedig gegeven kunnen worden, is de meest volkomen gift een eerlijk en oprecht hart.
Hier volgt een aantal gebruikelijke offerandes en hun symbolische betekenis.

  1. Bloemen: bloemen zijn mooi en welriekend. Toch behouden zij hun schoonheid niet eeuwig, en als zodanig illustreren zij de vergankelijkheid van alles.
  2. Fruit: fruit is voedzaam en bovendien smakelijk. Het representeert ook het resultaat van onze spirituele ontwikkeling en helpt zo om ons bewust te blijven van de wet van oorzaak en gevolg.
  3. Graan: graan is het basisvoedsel dat nodig is om leven in stand te houden.
  4. Wierook: geurige wierook zuivert zowel de ruimte als de geest. Zoals de wierookgeur alle plaatsen in een ruimte bereikt, zo komen goede daden iedereen ten goede. Het branden van wierook symboliseert het vergankelijke en uiteenvallen van alle verschijningsvormen.
  5. Licht: licht verdrijft de duisternis op dezelfde wijze als wijsheid onwetendheid verdrijft.
  6. Water: water duidt op levenskracht en wast onzuiverheden weg.

Naar boven14 HOE TONEN BOEDDHISTEN HUN RESPECT ?
Boeddhisten tonen hun respect en verering op diverse manieren. Bepaalde gebaren variëren over de gehele wereld, afhankelijk van de plaatselijke cultuur en gebruiken. De meest gebruikte symbolische gebaren van Fo Guang boeddhisten zijn:

  1. Handpalmen tegen elkaar gedrukt op borsthoogte.
  2. Elkaar begroeten en bedanken met de term ” omitofo “, de Chinese naam van Amitabha Boeddha.
  3. Zwaaien als welkom en afscheid met de lotusmoedra. De duim en middelvinger tegen elkaar om de lotusknop te verbeelden en de andere vingers uitwaaierend als stampers en bloembladen. Dit is eigenlijk een manier om anderen de lotus te schenken om daarmee te erkennen dat zij de aanleg hebben een Boeddha te worden.
  4. Schoenen uit doen en hoeden af zetten voor men een heiligdom betreedt.
  5. Alleen door zijdeuren heiligdommen binnen gaan; de centrale deur is formeel gereserveerd voor de meester en kloosterlingen. In Chinese tempels zijn vaak drie toegangsdeuren naar verschillende ruimtes.
  6. Buigen voor de afbeeldingen van Boeddha’s en Bodhisattva’s, monniken en nonnen en anderen. Deze oefening helpt om egocentrisme te overwinnen en symboliseert nederigheid en respect. Het helpt ook de geest open te stellen. Zodoende wordt het gemakkelijker die deugden en kwaliteiten in het eigen leven te ontwikkelen. Buigingen worden meestal eenmaal of driemaal na elkaar gedaan; het getal drie heeft bijzonder gunstige eigenschappen.
  7. Prostreren ofwel kniebuigingen maken heeft dezelfde betekenis als buigen, maar dan in versterkte mate. Bij het prostreren maakt men tegelijkertijd een kniebuiging voor de eigen Boeddha natuur.

Naar boven15 WAAROM IS HET BELANGRIJK OM VEGETARIËR TE ZIJN ?
Uit diep respect voor alle leven en de Eerste Gelofte om niet te doden leven vele Chinese boeddhisten vegetarisch. Het afzien van vlees eten komt overeen met de boeddhistische opvattingen over universele onderlinge verbanden en wedergeboorte. Door dit principe kan een mens in andere levensvormen, bijvoorbeeld dierlijke, weder geboren worden of bestaan hebben in vroegere levens. Een dier doden kan dus beteken een familielid uit een toekomstig of vorig leven vernietigen. In traditionele boeddhistische geschriften wordt vegetarisch eten niet verplicht gesteld, maar Fo Guang kloosterlingen leggen de eed af geen vlees te eten. Leken hoeven dat niet te doen. Toch eten veel boeddhistische leken vegetarisch, vooral tijdens retraites, bij het uitoefenen van Dharma functies en tijdens vakanties. Deelnemers aan de recitaties in de tempel kunnen een vegetarische lunch gebruiken in de eetzaal.
Naar boven

16 BESTAAT ” ZONDAG ” IN HET BOEDDHISME ?
Iedere dag van de week is heilig voor boeddhisten. Op vaste weekdagen worden ” diensten” georganiseerd, terwijl op nieuwe en volle maan speciale bijeenkomsten plaatsvinden.
Naar boven

17 HOE WORDT IEMAND BOEDDHIST ?
Iedereen kan boeddhist worden. Het is niet nodig in het boeddhisme ” geboren te worden ” en evenmin uit een boeddhistisch gezin te komen. Ras, nationaliteit, klasse en geslacht spelen geen rol. Mensen die zich willen vereenzelvigen met het boeddhisme nemen deel aan een ceremonie die bekend staat als ” toevlucht nemen tot het Drievoudig Juweel “. Dat is eenvoudig het driemaal reciteren van de toevluchttekst ten overstaan van een non of monnik. Dit geeft uitdrukking aan het vertrouwen in de Boeddha, de Dharma en de Sangha als middel om het lijden op te heffen en verlichting te bereiken. Door het pad van het Drievoudig Juweel te accepteren en volgen, geeft men ook aan de Vijf Geloften, of regels die een goede levenswijze voortbrengen, in acht te nemen. Zij luiden:

  1. Afzien van doden;
  2. Afzien van nemen wat niet is gegeven;
  3. Afzien van seksueel wangedrag;
  4. Afzien van liegen; en
  5. Afzien van het gebruik van bedwelmende middelen.

Naar boven18 WIE IS MEESTER HSING YUN ?
Eerwaarde Messter Hsing Yun werd in 1927 geboren in de stad Chiangtu in de Chinese provincie Chiangxu. Op twaalfjarige leeftijd deed hij zijn intrede als novicemonnik in het Chi Hsia Shan klooster. In 1949, toen in China de burgeroorlog woedde, vertrok hij uit zijn vaderland naar Taiwan. Gedurende de laatste vijf decennia heeft de kracht van zijn gelofte om het Chinese Humanistische Boeddhisme nieuw leven in te blazen en een Zuiver Land hier op deze aarde te scheppen, de boeddhistische studie en beoefening sterk beïnvloed. Erkend om zijn stoutmoedige en vernieuwende methoden om de oude leerstellingen te verspreiden in een vorm die past bij de behoeften van deze tijd, stichtte Meester Hsing Yun de Fo Guang Buddhist Order en haar vele afdelingen, de Buddha’s Light International Association, de International Buddha Progres Socety, evenals aanverwante universiteiten, boeddhistische colleges, bibliotheken, uitgeverijen, kunstgaleries en een mobiel gezondheidscentrum dat gratis behandelingen geeft. Meester Hsing Yun is een levend voorbeeld van het Fo Guang Shan motto: schenk anderen geloof, schenk anderen vreugde, schenk anderen hoop, schenk anderen comfort.
Naar boven

19 WAT HOUDT HUMANISTISCH BOEDDHISME IN ?
We weten dat de stichter van het boeddhisme, Sakyamuni Boeddha, in deze wereld werd geboren; hij ontwikkelde zich in spiritueel opzicht, bereikte verlichting en deelde de diepzinnige waarheid die hij gerealiseerd had met anderen. In alles wat hij deed lag de nadruk op de menselijke wereld. Waarom voltooide de Boeddha zijn boeddhaschap niet in één van de andere vijf werelden? Waarom bereikte hij geen verlichting in één van de andere tien dharma-rijken? Waarom bereikte hij in plaats daarvan volledige verlichting als mens? Daar kan slechts één reden voor zijn; de Boeddha wilde dat de boeddhistische leer van belang zou zijn voor de menselijke wereld. Het leven zelf van de mens Boeddha geeft ons allen inspiratie en een voorbeeld om een leven van geestelijke beoefening te leiden. Humanistisch Boeddhisme, gepropageerd door de Fo Guang Shan International Buddhist Order, wordt duidelijk in de doelstellingen zoals die door Meester Hsing Yun zijn vastgelegd: schenk anderen geloof, schenk anderen vreugde, schenk anderen hoop, schenk anderen comfort. Het oogmerk van Fo Guang Shan is het boeddhisme van belang te laten zijn in deze wereld, in ons leven en in het hart van een ieder van ons.
Naar boven